Договор

 

про надання послуг з організації відпочинку

 

ТОВ «МАРІН КЕМП» (Код ЄДРПОУ: 40899652), в особі керівника Прохорова Сергія Сергійовича, який діє на підставі Статуту, надалі іменується – «Виконавець», з одного боку та батьки, опікуни або особи, які їх замінюють, перераховані у путівці, надалі іменуються — «Замовник», разом «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір, надалі іменується — «Договір», про наступне:

1. Предмет договору

 • 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник зобов’язується надати Виконавцю плату за послуги (далі – «Послуги») з організації відпочинку та творчого розвитку дитини в дитячому таборі «СТАР ТАЙМ».
 • 1.2. Замовник зобов’язується прийняти надані Послуги та оплатити їх вартість.
 • 1.3. Строк надання Послуг за даним Договором встановлено у путівці.
 • 1.4. Місце надання Послуги: Одеська обл., смт. Грибівка, вул. Приморська, 20.

 

2. Права та обов’язки Сторін

 • 2.1. Виконавець зобов’язаний організувати та надати Послуги на умовах та в строки, зазначені в цьому Договорі, а саме:
  • організувати проживання та 5-ти разове харчування дитини самостійно, або шляхом залучення сторонніх організацій;
  • організувати та провести необхідне медичне обстеження дитини в день її прибуття у табір;
  • організувати дозвілля дитини;
  • організувати виконання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм;
  • забезпечити безпеку дитини і, при необхідності, надати медичну допомогу;
  • за бажання Замовника та за власний організувати трансфер дитини з міста Києва, або Одеси до місця знаходження табору;
  • забезпечувати належну якість наданих Послуг;
  • при неможливості надати Послуги, негайно повідомити про це Замовника;
 • 2.2. Замовник зобов’язаний:
  • надати Виконавцю інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором, в тому числі, надати Виконавцю копію паспорта одного з батьків (законного опікуна), копію свідоцтва про народження дитини;
  • надати Виконавцю медичну довідку (форма № 079/о) дитини, що є невід’ємною частиною цього договору;
  • забезпечити здоровий стан дитини та відсутність захворювань, які можуть нести загрозу іншим відпочиваючим, на момент її прибуття у табір;
  • внести плату Виконавцю за надані Послуги в розмірах і строках передбачених п. 3.1 цього Договору;
  • забезпечити доставку дитини за місцем надання послуги в строки визначені п. 1.3. або, при бажанні скористатися послугами трансферу, до вказаного Замовником місця у місті Одесі/Києві у визначений час. При неможливості забезпечити своєчасну доставку дитини, доставити її в інший час за письмовою домовленістю Сторін.

 

3. Оплата послуг та порядок їх приймання

 • 3.1. За надання передбачених цим Договором Послуг, Замовник сплачує Виконавцю їх вартість, розмір якої вказаний у путівці, яка є невід’ємною частиною цього договору в наступному порядку:
  • сума передплати повинна складати не менш ніж п’ятдесят відсотків від загальної суми та сплачується протягом п’яти робочих днів з моменту отримання підтвердження про можливість надання послуг та відповідного рахунку у письмовій формі;
  • залишок суми сплачується не пізніше ніж за 2 тижні до початку відпочинкової зміни, визначеної п.1.3. Договору згідно реквізитів у відповідному рахунку.
  • У випадку оплати послуг у безготівковій формі вартість путівки, зазначена на сайті Виконавця збільшується на 5%.
  • Остаточна сума винагороди може бути зменшена, якщо Замовник має погоджену з Виконавцем знижку.
 • 3.2. Факт оплати Замовником послуг за Договором повністю або частково є підтвердженням згоди на їх отримання. Виконавець, у випадку повної або часткової несплати вартості послуг Замовником, має право відмовитись від їх надання. При цьому вже сплачені Замовником кошти визнаються завдатком за Договором.
 • 3.3. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 • 3.4. Оплата вартості Послуг здійснюється Замовником в національній валюті України шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця.
 • 3.5. У разі відмови/неможливості поїздки до табору, незалежно від причин, раніше сплачені кошти визнаються Сторонами завдатком та поверненню Замовнику не підлягають. При цьому, якщо Замовник попередив більш ніж за 15 днів до початку відпочинкової зміни, Замовник має право на перенесення дати заїзду дитини/дітей у табір з відповідною доплатою, у разі якщо така зміна коштує більше, ніж оплачена. Таке перенесення дати заїзду можливе лише у випадку наявності місць.
 • 3.6. У випадку відмови від поїздки в табір внаслідок хвороби, що робить неможливим перебування дитини в таборі, Замовнику повертається 80% раніше сплачених сум, за умови надання офіційного висновку лікаря про неможливість перебування дитини в таборі не пізніше 15 днів до дати заїзду дитини у табір. У разі переривання відпочинку дитини через хворобу, повертається 80% вартості невикористаних днів відпочинку (за умови, що ці дні повністю сплачені). При цьому поточний день вважається використаним.

 

4. Відповідальність Сторін

 • 4.1. У разі втрати, знищення або пошкодження майна Виконавця дитиною, Замовник компенсує вартість завданих збитків.
 • 4.2. У разі грубого порушення правил табору «СТАР ТАЙМ» дитиною, Виконавець залишає за собою право передати дитину Замовнику або представнику Замовника без повернення коштів за невикористані Послуги.
 • 4.3. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

 

5. Вирішення спорів

 • 5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
 • 5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

6. Дія Договору

 • 6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту оплати (часткової оплати) путівки, яка є невід’ємною частиною цього договору.
 • 6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 • 6.3. Будь-які зміни, доповнення, додатки і протоколи, додаткові угоди до цього Договору, які складаються у письмовій формі, є його невід’ємною частиною і вступають в силу з моменту їх підписання Сторонами.
 • 6.4. Дострокове розірвання цього Договору можливе за взаємною згодою Сторін, шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до цього Договору або за ініціативою однієї із Сторін у випадку, коли інша Сторона допускає порушення своїх зобов’язань.

 

7. Форс-мажор

 • 7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання є наслідком дії обставини непереборної сили (форс-мажор).
 • 7.2. Сторони домовилися, що до обставин непереборної сили, крім іншого, вони відносять: стихійні лиха, пандемії, епідемії, війни, збройні конфлікти, пожежі; рішення державних органів; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором, дії власників приміщень; ремонтно-профілактичні роботи у будівлі, де розташований дитячий садок і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання; вина третіх осіб у випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг; вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та (або) припинення яких не залежить від волі Сторін.
 • 7.3. На період існування обставин непереборної сили Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором. Ані Виконавець, ані Замовник не несуть відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею такої Сторони.

 

8. Прикінцеві положення

 • 8.1. Підписанням даного Договору замовник підтверджує факт ознайомлення з діючими правилами табору та інформацією для батьків, які вказані у Додатку 1.
 • 8.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
 • 8.3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
 • 8.4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін.
 • 8.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу — по одному для кожної із Сторін.